Phiên Nghiên - Viết để tự do

#6 - KRISHNAMURTI - (THỞ SERIES) NỐI MỘT CÂY CẦU - PHIÊN NGHIÊN CHANNEL

December 3, 2021

"Nhưng đây là điều ít người muốn đạt tới: tự hiểu mình."

Phiên Nghiên xin được chia sẻ mùa đọc đầu tiên với chủ đề "Thở" trong chuyên mục Nối Một Cây Cầu của ngôi nhà Viết Để Tự Do.

Kỳ 6 của "Thở" là bài viết từ Krishnamurti.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App